Loading...
  OR  Zero-K Name:    Password:   

PlanetWars events

Time Event
6 minutes ago USrankFRANKOTHETACO joins clan XCOM
6 minutes ago ESrankNazsgull joins Empire
7 minutes ago USrankFRANKOTHETACO leaves clan TNF
11 minutes ago ESrankTurBoss joins Federation
11 minutes ago Clan CVP moved to faction Federation
12 minutes ago DErankGeroxus joins Dynasty
15 minutes ago USrankFRANKOTHETACO joins clan TNF
20 minutes ago DErankRaucher joins clan WL
25 minutes ago DErankRaucher joins Empire
30 minutes ago USrankHorus_OP joins Dynasty
30 minutes ago USrankCaptainPeePee joins Dynasty
32 minutes ago DErankXandoras joins Empire
32 minutes ago DErankThaiminator joins Empire
32 minutes ago DErankChesti leaves clan MC
41 minutes ago CZrankJackOTHy joins Federation
49 minutes ago USrankFelkas joins Dynasty
54 minutes ago USrankHollowpointed joins Federation
54 minutes ago DErankakademiker joins Federation
54 minutes ago Clan Horses moved to faction Federation
57 minutes ago USrankDiobolical joins Dynasty
68 minutes ago DErank[OMA]Darkestnoir joins Federation
68 minutes ago DErankBobylein joins Federation
81 minutes ago USrankgearshift48 joins Federation
99 minutes ago GBrankHacksTricks joins Empire
100 minutes ago GBrankSlightlyPRO joins Empire
111 minutes ago DErankLodoss joins Empire
119 minutes ago AUrankSwagDad joins Federation
119 minutes ago DErankbloodshark joins Federation
2 hours ago DErankLittleRunaway joins Federation
2 hours ago Clan Worm moved to faction Federation
2 hours ago GBrankScurge joins Dynasty
2 hours ago Clan MC moved to faction Federation
2 hours ago LUrankAnir leaves faction Federation
2 hours ago LUrankAnir leaves faction Federation
2 hours ago LUrankAnir leaves faction Federation
2 hours ago LUrankAnir leaves faction Federation
2 hours ago LUrankAnir leaves faction Federation
2 hours ago LUrankAnir leaves faction Federation
2 hours ago LUrankAnir leaves faction Federation
2 hours ago LUrankAnir leaves faction Federation
 |  older Page 1 / 14 all | unfiltered